تعادل توانایی کنترل، موقعیت بدن تان در فضاست. تعادل شامل تحرکی عضلانی می شود، که منظور از آن چگونگی گرفتن اطلاعات از محیط به وسیله بدن شما مثل بلند شدن از روی یک صندلی و فرستادن این اطلاعات به مغز است. این اطلاعات به عضلات می گویند چه کاری باید انجام دهند. بنابراین آن ها با تغییرسازگاز می شوند و شما تعادلتان را حفظ می کنید. وقتی این سیستم زیادی استفاده شود شما تعادلتان را از دست می دهید. خواه شما هنوز در حال ایستادن تعادل ایستا باشید یا در هر حالت حرکت تعادل، پویا بدن شما به طور پیوسته با وضعیت حرکتی سازگار می شود تا شما نیفتید. اگرچه شما ممکن اس فکر کنید که داشتن تعادل خوب فقط برای ژیمناستیم ها ای اسکیت ها بازان روی یخ مهم است، تمرین منظم وضع تعادلی وضع اندامی و هاهنگی شما را بهبود می بخشد. حرکت و کار آرایی را افزایش می دهد و به جلوگیری ازآسب ها و افتادن ها کمک میکند.

قدرت و پایداری شکم

عضلات شکم مسیول باز کردن، صاف کردن، خم کردن و چرخیدن تنه شما هستند. این ها شمال لایه ای زیادی از عضله می شوند که وضع اندامی شما را تعیین خواهد کرد تقویت. شایسته و نجر به هماهنگی و تعادل بیشتر می شوند. لذا برنامه های تمیرنی باید بهبود می بخشند، و منجر به هماهنگی و تعادل بیشتر می شوند. لذت تمامی برنامه های تمیرینی باید حاوی یک پی قابل از تمرین شکم باشند.

 کنترل موقعیت

- شکم چیست؟

 چرا یک شکم قوی و مناسب مهم است؟

چرا انجام سنجش های خط پایه مهم است؟

بدون دانستن محل ایستادن تان، چگونه جهت رفتن تان را می دانید؟ سنجش های خطر پایه نقشه را برای برانماه ریزی جسمانب تان هستند، به وسیله انجام سنجش های خط پایه تشکیل شده است از یک غربالگری سلامت و آزمون های آمادگی جسمانی، شما نه فقط خواهید دانست کجا اید بلکه شما همچنین خواهید دانست برای بهبود یا حفظ سطح آمادگی جسمانیان چه مواردی در برنامه آمادگی جسمانیان قرار دهید. آیا شما نیاز به تقویت و اتساع گروه ها عضله ای خاص برای وضع اندامی یا کا آرایی بهتر دارید. یا برای بهبود تعادل. شما چه تغیراتی در ترکیب بدنتان، توده چربی دار در مقابل توده بدن چربی، برای سالم بودن نیاز دارید؟ شما با چه سطحی شدتی باید حوزه های قلبی عضله ای و قابلیت را آغاز کنید؟

سنجش های خط پایه هم همچنین به صورت یک ابزار غربالگیری عمل می کننید و نشان می دهند آیا شما قبل از شروع یک برنامه تمرینی نیازمند مراجعه به پزشک هستید یا نه. همچنین هر تمرینی که ممکن است برای شما مشکل را باشد. مشخص می سازد. به علاوه، سنجش های خط پایه به شما اجازه می دهند پیشرفت را رصد کنید. سنجش خط پایه می تواند به صورت یک ابزار و یک عامل محرکه که در تنظیم اهداف استفاده شود. این سنجش ها ساده می باشند و می توانند در خلوت خانه خودتان انجام شوند. اگرچه بعضی ازآزمون ها ممکن است نیاز به همراهی یک دوست یا یک عضو از خانوداه داشته باشند، همانند اندازه گیری های ابعاد و بررسی های وضع اندامی شما می توانید اکثر آن ها را خودتان انجام دهید وشما میتوانید در اتاق زندگی تان یک آزمون تعادل سنجش قابلیت انعطاف یا آزمون شنای روی زمین انجام دهید. نیازی به ترسیدن از یک آزمون نیست - به یاد داشته باشید که شما فقط در حال جمع آوری اطلاعات برای گرفتن تصمیمات فرهیخته برای برنامه ریزی تمرینی تان هستید که برای سلامتی ف زمان و سطح آمادگی جسمانیتان سودمند خواهد بود.

مزایای قدرت و استقامت عضلانی

اگرچه بیشتر افراد برنامه های بدن سازی را برای بهتر به نظر رسیدن شروع می کنند. دلایل بیشتر دیگری وجود دارند که شما باید تمینات بدن سازی را انجام دهید. درکنار بهبود ترکیب بدنتان شما قویتر خواهد شد کالری بیشتری راخواهید سوزاند وضع اندام را بهبود خواهید داد. سلامیتی استخاون را افزایش خواهید داد خطر آسیب ها و بیماری را کاهش خواهید داد. انژری بیشتری خواهید داشت و احساس کرد.

تعادل

تعادل

تحریک عضلانی همان تعادل، توانایی بدن برای فهم و استفاده از اطلاعات مرتبط یا موقعیت بدن در فضاست. این عالم به شما اجازه می دهد تا اعضای بدنتان را بدون نگاه کردن به آن ها کنترل کنید، سیگنال های آمده از کف های پاهایتان، ارتباط گوش داخلی تان نیروی جاذبه و آنچه که شما مشاهده می کنید بدنتان را بر می انگیزد تا غضلات را فعال سازد برای اینکه موقعیت ممتاز شما را حفظ کنند. این عمل هر بار که شما می ایستید، از پله ها پایین می روید وزنه می زنید، لباس می پوشید، بچه ایی را در آغوش می گیرید و وضع اندامی را همراه مهرت ورزشی بهبود می بخشد و منجر به افزایش استقامت و کاهش آسیب ها خواهد شد

آزمون تعادل یک پایه

از یک دوست یا عضو خانواده بخواهید تا برای شما زمان بندی را تنظیم کن. بزرگ سالان باید قادر به حفظ تعادل به مدت 30 ثانیه اشند:

  1.  روی یک سطح تخت باسستد همانطور که در این مبحث گفته شد.
  2.  یک پا را از کف زمین برداری، زانو را با زاویه ای 90 درجه ای خم کنید.
  3.  چشم هایتان را ببندید و زمان سنج را روشن کنید. اگر شما در انجام این آزمون مشکل دارید، می توانید چشم هایتان را باز نگه دارید.
  4. زمان سنجی را مت. قف کنید اگر چشم ها باز شوند، پا پایین آید، یا شروع به تلوتلو خوردن می کنید.
  5.  سه بارتکرار کنید و میانگین را محاسبه کنید.