طول کش 120 سانتی متر

مقاومت متوسط رو به بالا

ادامه مطلب