جنـــــس صفحـــــــه : لترون درجه 1 پویا                                                                           رنـــــگ کلاف میـــز : کوره ای
ضخامت صفحـــه میز :16 میلی متر                                                                                    ابعاد در حالت باز : 152*272 سانتی متر
لبــــه صفحـــــــه میز:رنگ شده                                                                                        ابعاد در حالت جمع : 22.5*171 سانتی متر
جنــــس کلاف میـــز : قوطی 50*30                                                                                 ارتفـــــاع میز : 76 سانتی متر
رنگ صفحــــــــــــــه : آبی روغنی                                                                                      تــــــــور : دارد
رنگ پشت صفحــــه : لترون رنگی                                                                                   پایه تنظیم ارتفاع : دارد
کلاف پایین میـــــــــز: قوطی (20*40- 25*25 - 10*25- 50*35)                              چـــــرخ : نمره 10
ادامه مطلب