جنـــــس صفحـــــــه : شیشه سکوریت                                        رنــگ کلاف میـــز : استاتیک                                          
ضخامت صفحـــه میز :10 میلی متر                                             ابعــــاد در حالت باز :152*272 سانتی متر 
لبــــه صفحـــــــه میز: -                                                             ابعـــاد در حالت جمع  : 49.5*185 سانتی متر
جنــــس کلاف میـــز : قوطی 60*30                                           ارتفـــاع میــز  : 76 سانتی متر
رنگ صفحــــــــــــــه : آبی یا سبز مخصوص شیشه                     تــــــــــــــور : فلزی
رنگ پشت صفحــــه :  -                                                            چــــــــــــــــــرخ : نمره 10
کلاف پایین میـــــــــز: قوطی (20*40-40*40 50-*35)
ادامه مطلب