جنـــــس صفحـــــــه :  M D F                                      رنـــــگ کلاف میــــز :استاتیک
ضخامت صفحـــه میز :16 میلی متر                              ابعــاد در حالت بــــاز : 152*272 سانتی متر
لبــــه صفحـــــــه میز:PVC 1 میلی متر                        ابعـــاد در حالت جمع :12.6*144.5*159 سانتی متر
جنــــس کلاف میـــز : قوطی 20*40                             ارتفـــــــــاع میــــــز :76 سانتی متر
رنگ صفحــــــــــــــه : آبی ضد خش                             تــــــــــــــــــــــــــور : ندارد
رنگ پشت صفحــــه : کارخانه ای ضد خش                   پــایـــه تنظیم ارتفاع : دارد
کلاف پایین میـــــــــز: قوطی 40*40                            چـــــــــــــــــــــــرخ :نمره 10
ادامه مطلب