جنـــــس صفحـــــــه : ملامینه                                                                                   رنــــگ کلاف میـــــز : الکترو استاتیک
ضخامت صفحـــه میز :16 میلی متر                                                                           ابـــــعاد در حالت باز : 152*272 سانتی متر
لبــــه صفحـــــــه میز:رنگ شده                                                                                ابعــاد در حالت جمع : 22.5*171 سانتی متر
جنــــس کلاف میـــز : قوطی 50*30                                                                           ارتفــــــــــاع میـــز : 76 سانتی متر
رنگ صفحــــــــــــــه : آبی ضد خش                                                                           تــــــــــــــــــــــــور : دارد
رنگ پشت صفحــــه : خود رنگ ملامینه کارخانه ای ضد خش                                    پایه تنظیم ارتــــــفاع : دارد
کلاف پایین میـــــــــز: قوطی (20*40- 25*25 - 10*25- 50*35)                         چـــــــــــــــــــــــــرخ : نمره 10
ادامه مطلب