با افزایش سن حداکثر اکسیژن مصرفی پس از ۳۰ سالگی به ازای هر دقیقه طول ۸ تا ۱۰ درصد کاهش مییابد کاهش در حداکثر اکسیژن مجموعه کاهش در حد تواتر دلیل حجم ضربه ای همراه است که در صورت کمبود اکسیژن خون سرخرگ و سیاهرگ ای فقط اندکی کاهش می یابد تحقیقات انجام شده روشن است که ظرفیت هوازی را در هرسنی گسترش داد و اگر ترکیب بدن و فعالیت بدنی در حد به ثابت می شود کاهش ناشی از سالمند در حدود 5 درصد در هر 10 سال خواهد بود این پژوهش در یک دوره تحقیق ۲5 ساله که برای مردان 44 تا ۷۹ ساله بوده نشان داده که کاهش را میتوان به نصف مقدار متوسط یعنی ۲4 درصد میلی متر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در سال رسانی در حالی که کاهش در گروه کنترل 45% میلی متری در دقیقه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در سال ۹۷ چه مصرفی در این سال 6۰ درصد بیشتر از مقادیر گروه سنی مشابه بود.

ورزش طناب زنی

تغییرات ریوی توام با افزایش سن

تغییرات ساختاری

کاهش برگشت پذیری به دلیل کاهش قابلیت اتساع ریه

کاهش قدرت عضلات تنفسی در نتیجه بی تمرینی عضلات دچار کاهش قدرت میشود

 کاهش ناحیه سطحی حبابکی به دلیل کاهش خاصیت ارتجاعی بچه ها

 کاهش حجم خونریوی که به طور مستقیم با برون ده قلب در ارتباط است

 افزایش حجم باقیمانده که در اثر ضعف عضلات بازدمی اتفاق می افتند.

تغییرات عملکردی

  • کاهش تغذیه پیشینه به دلیل کاهش قدرت عضلات دمی و بازدمی
  •  افزایش معادل تهویه ای به دلیل کاهش خاصیت ارتجاعی قفسه سینه و افزایش کار تنفس
  • کاهش میزان جریان بازدمی به دلیل کاهش قدرت عضلات و کاهش خاصیت ارتجاعی
  • کاهش حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه به دلیل کاهش قدرت عضلانی تنفسی
  • کاهش ظرفیت حیاتی به دلیل افزایش حجم باقی مانده
  •  افزایش اندازه مجاری به دلیل ضعف عضلات صاف باز کننده مجاری.

دستگاه عضلانی اسکلتی

استخوان ها: با افزایش سن استخوان ها شکسته تر می شوند و شکستگی های جدی و اغلب ناتوان کننده در افراد مسن شیوع می یابدسالمندی با کاهش کلسیم استخوان همراه است که باعث کاهش توده استخوانی میشود میزان کاهش توده استخوانی در زنان بیشتر از مردان است در زنان تقریبا ۲۰ درصد توده استخوانی تا 65 سالگی و ۳۹ درصد آن تا ۸۰ سالگی تحلیل می رود

پژوهشگران نشان داده اند که در زنان تمرین نکرده انجام فعالیت ورزشی محتوای مواد معدنی استخوان را ۳. 5 د افزایش میدهد به نظر میرسد که اجرای فعالیت بدنی و تمرینات مقاومتی منظم آثار موسیقی بر کاهش توده استخوانی وابسته به سیم دارد

کاهش توده استخوانی در مردان از 5۰ سالگی و در زنان از اوایل دهه سوم زندگی آغاز می شود و پس از یایسگی شدت می گیرد.

عضله اسکلتی با افزایش توده عضلانی کاهش می یابد که پیامد آن نیز کاهش قدرت و استقامت عضلانی است و این کاهش پس از ۲5 سالگی به ازای هر ۱۰ سال بین ۳ تا 5 درصد میباشد

نتایج متناقض درباره اثرات سالمندی در ترکیب تار های عضلانی تند انقباض و کند انقباض وجود دارد افراد فعال با افزایش سن گرایش به داشتن درصد بیشتری از تار های عضلانی کند انقباض دارند که گفته میشود افزایش تار های تند انقباض به دلیل کاهش تار های تند انقباض است.

با افزایش سن تعداد اعصاب حرکتی تند انقباض کاهش می یابد که منجر به کاهش تعداد و اندازه تار های عضلانی تند انقباض می شود کاهش توده عضلانی را به تغییرات شیوه زندگی و کاهش استفاده از دستگاه عصبی عضلانی نسبت داده اند.

چطور میتوان بگویید فعالیتی که قصد انجام آن را دارید، شدید است؟چندین روش وجود دارد

اگر فعالیت باعث می شود به سختی نفس بکشید و زیاد عرق کنید، یعنی می خواهید عرق کنید. میتوانید آن را شدید در نظر بگیرید. اگر اخیرا یک حمله ی قلبی داشته اید، دکتر یا درمانگر احیای قلبی باید به شما ورزش های ویژه ای را برای انجام دادن توصیه کنند تحقیقات نشان داده است ورزش هایی که به عنوان بخشی از یک برنامه ی احیای قبلی باید به شما ورزش های ویژه ای را برای انجام دادن، توصیه کنند تحقیقات نشان داده است ورزش هایی که به عنوان بخشی از یک برنامه ی احیای قلبی انجام می شوند، می توانند آمادگی را تقویت کرده و حتی خطر مرگ شما را نیز کاهش می یابد در صورتی که دستور العملی دریافت کرده اید و به دکتر خود مراجعه کرده تا قبل از اینکه فعالیت بدنی خود را افزایش بدهید با شما راجع ورزش مشورت کند. برای بعضی شرایط ورزش شدی خطرناک است و حتی در صورتی که حتی هیچگونه علایم خطرناکی نیز وجود ندارند نباید انجام شود.

در صورتی که دارای هر کدام از موارد زیر هستید، قبل از شروع ورزش کنید با پزشک خود مشورت کنید

- اتساع آیورت شکمی، ضعف در دیواره ی شریان خارج کننده ی اصلی قلب، مگر اینکه با جراحی ترمیم شده یا اینقدر کوچک است که دکتر می گوید می توانید وزش شدی انجام بدهید. بیشتر افراد مسن صرف نظرر از سن یا شرایط جسمی در افزایش فعالیت بدنی خود، درست عمل می کنند. ممکن است بخواهید با پزشک خود مشورت کنید تا دید او را نسبت به ورزش و فعالیت بدنی گسترش دهید.

بر خلاف تفکر سنتی، ورزش منظم نه تن ها برای افراد سالمند مضر نیست بلکه می تواند کمک کننده باشد افراد سالمند بی تحرکی اغلب مریض یا ناتوان می شوند افرادی که به بیماری های مزمن بوده یا دارای عوامل خطرزا برای این بیماری می باشد ممکن است با ورزش های منظم بهبود بیابند. اما باید قبل از افزایش فعالیت بدنی با دکتر خود مشورت کنید دلایل کمی برای منع فعالیت بدنی افراد مسن وجود دارد و اراد بسیار پیر و بسیار ضعیف در این دسته قرار نمی گیرند اگر تصمیم دارید کم کم زمینه را برای سطح قدرتی فراهم کنید .

در صورتی که مردی بالای 40 سال یا زنی بالای 50 سال هستید، اول با دکتر خود مشورت کنید. همچنین در صورتی که هر کدام از شرایط فهرست شده دراین مبحث دارید، اول با دکتر خود مشورت کنید یا مختصص احیای قلبی می توانند در صورتی که شما اخیرا یک حمله قلبی داشته اید برای انجام این کار فعالیت بدنی به شکا رهنمود هایی را توصیه کند. ورزش کنترل کنترل شده معمولا بخش مهمی از بازتوانی حمله قلبی است افراد که دارای شرایط اتساع آریوتشکم یا تنگ شدن بحرانی آیورت سالمند، صرف نظر ورزش کنند، مگر اینکه پزشک خود اجازه این کار را آن ها بدهد تقریبا بیشتر افراد سالمند صرف نطر از سن یا شریط بالا می توانند به طور ایمن و یلامت و استقلال خود را از طریق ورزش و فعالیت بدنی، تقوییت کنند.